Ђурђевдан

Политичари делили плате рођацима

Смесители для душа и ванны
Детские игрушки, развивающие игры
lovacnanovacПравда: По осно­ву уту­же­ња рад­ни­ка, от­пу­ште­них ми­мо за­ко­ном пред­ви­ђе­не про­це­ду­ре, бу­џет Ср­би­је на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји је сма­њен за бли­зу по­ла ми­ли­о­на евра. Из­два­ја­ња за лич­не до­хот­ке осо­ба са пар­тиј­ских ли­ста, рас­по­ре­ђе­них на фик­тив­на рад­на ме­ста у оп­штин­ским ад­ми­ни­стра­ци­ја­ма, а по­себ­но у здрав­ству и обра­зо­ва­њу по Ко­сме­ту, ко­шта­ју бу­џет Ср­би­је бли­зу по­ла ми­ли­јар­де ди­на­ра, не ра­чу­на­ју­ћи сред­ства ко­ја иста ли­ца оства­ру­ју ра­де­ћи у цен­трал­ној Ср­би­ји.

Пре­ма зва­нич­ним по­да­ци­ма Оп­штин­ског су­да При­шти­на, до не­дав­но из­ме­ште­ног у Ни­шу, Дом здра­вља из Ли­пља­на са се­ди­штем у Гу­ште­ри­ци и Дом здра­вља из Гра­ча­ни­це по осно­ву уту­же­ња от­пу­ште­них рад­ни­ка, на чи­ја су рад­на ме­ста при­мље­ни чла­но­ви по­ро­ди­ца и де­ца при­ја­те­ља и пар­тиј­ских ко­ле­га, пла­ти­ли су бли­зу 25 ми­ли­о­на ди­на­ра глав­ни­це и при­бли­жно исти из­нос на име за­те­зне ка­ма­те.

Ра­чу­ни ових уста­но­ва би­ли су у ви­ше­ме­сеч­ној бло­ка­ди, али су за­по­сле­ни пла­те при­ма­ли пре­ко ра­чу­на до­мо­ва здра­вља из Ко­со­ва По­ља, При­луж­ја и здрав­стве­них уста­но­ва из Ко­сов­ске Ми­тро­ви­це, све док Вр­хов­ни суд Ср­би­је ни­је на­ло­жио да се из­вр­ши бло­ка­да свих ра­чу­на и под­ра­чу­на ових уста­но­ва, а Ми­ни­стар­ство здра­вља за­бра­ни­ло пре­нос сред­ста­ва пре­ко из­најм­ље­них ра­чу­на, ка­ко би се са­се­као кри­ми­нал у овим уста­но­ва­ма.

Бив­ши пот­пред­сед­ник оп­шти­не Ли­пљан, со­ци­ја­ли­ста Слав­ко Ја­ни­ћи­је­вић, за „Прав­ду“ ка­же да се под кро­вом ове оп­шти­не до­го­дио не­ви­ђен кри­ми­нал. По ње­го­вој при­чи, Ми­ни­стар­ство за рад и со­ци­јал­ну по­ли­ти­ку ми­мо за­ко­на је пре­не­ло ско­ро 44 ми­ли­о­на ди­на­ра за де­бло­ка­ду ра­чу­на До­ма здра­вља у Гу­ште­ри­ци.

– Сред­ства су пре­не­та под озна­ком „на­кна­да за по­ро­диљ­ско од­су­ство“, а у пи­та­њу је по­кри­ва­ње тро­шко­ва – твр­ди Ја­ни­ћи­је­вић, ста­вља­ју­ћи на увид до­ку­мен­та­ци­ју о пре­но­су сред­ста­ва ко­ја су ис­ко­ри­шће­на за де­бло­ка­ду ра­чу­на по осно­ву уту­же­ња от­пу­ште­них рад­ни­ка.

Пр­ви чо­век ове оп­шти­не, Зо­ран Спа­сић, од­ба­цу­ју­ћи на­во­де Ја­ни­ћи­је­ви­ћа, ка­же да су у пи­та­њу сред­ства на­ме­ње­на по­ро­ди­ља­ма са спи­ска ко­ји се во­ди у До­му здра­вља у Гу­ште­ри­ци, и да је оп­шти­на, ка­ко то за­кон на­ла­же, са­мо би­ла по­сред­ник у „по­сти­за­њу до­го­во­ра са над­ле­жним ми­ни­стар­стви­ма да се де­бло­ки­ра ра­чун по­сле ту­жби по­ро­ди­ља“.

Тач­ност ње­го­вих на­во­да под­ри­ва ин­фор­ма­ци­ја из За­во­да здрав­ства у Гра­ча­ни­ци да ру­ко­вод­ство ове уста­но­ве по­ку­ша­ва да пред­у­пре­ди по­кре­ну­ту ис­тра­гу МУП-а Ср­би­је. О по­ли­ти­ци не­по­ти­зма у за­по­шља­ва­њу, ко­ја је до­ве­ла до бло­ка­де ра­чу­на и пла­ћа­ња астро­ном­ских из­но­са за­те­зних ка­ма­та, до­вољ­но го­во­ри по­да­так да је 1999. го­ди­не у Кли­нич­ко-бол­нич­ком цен­тру у При­шти­ни би­ло за­по­сле­но око 1.500 осо­ба, а да­нас се на плат­ним спи­ско­ви­ма у на­ве­де­ним до­мо­ви­ма здра­вља на­ла­зи бли­зу 3.000, ме­ђу ко­ји­ма је ви­ше де­се­ти­на оних ко­ји су, за­хва­љу­ју­ћи пре­су­да­ма, по­ста­ли ми­ли­о­не­ри. Нај­но­ви­ји при­мер не­са­ве­сног по­сло­ва­ња и не­на­мен­ског тро­ше­ња бу­џет­ских па­ра – бло­ка­да ра­чу­на по на­ло­гу Апе­ла­ци­о­ног су­да у из­но­су од два ми­ли­о­на ди­на­ра без за­те­зне ка­ма­те – је­сте слу­чај Ра­до­ји­це Ма­то­ви­ћа, ми­мо за­ко­на сме­ње­ног се­кре­та­ра Цр­ве­ног кр­ста из Ли­пља­на. Ма­то­вић је остао без функ­ци­је 2000. го­ди­не. На ње­го­во ме­сто по­ста­вљен је бли­зак ро­ђак ви­со­ког функ­ци­о­не­ра Ко­сов­ског управ­ног окру­га, али је Оп­штин­ски суд из Про­ку­пља, ка­ко твр­де у Цр­ве­ном кр­сту, на сум­њив на­чин Ма­то­ви­ћа вра­тио на функ­ци­ју и на­ло­жио ис­пла­ту раз­ли­ке лич­ног до­хот­ка, уз оба­ве­зно за­ра­чу­на­ва­ње за­те­зне ка­ма­те.

– Упо­зо­ра­вао сам бив­ше пред­сед­ни­ке оп­шти­не да ћу их уту­жи­ти, да ћу суд­ским пу­тем по­ку­ша­ти да за­шти­тим и се­бе и по­ро­ди­цу, и да ћу спре­чи­ти бо­га­ће­ње по­је­ди­на­ца, на ште­ту оних ко­ји не при­па­да­ју пар­ти­ја­ма или ни­су у ро­ђач­ким ве­за­ма с функ­ци­о­не­ри­ма – ка­же Ма­то­вић, на­во­де­ћи да се на функ­ци­ји пред­сед­ни­ка УО Цр­ве­ног кр­ста на­ла­зи пред­сед­ник оп­шти­не Зо­ран Спа­сић, иако је то, ка­ко су му ка­за­ли у ту­жи­ла­штву, чист су­коб ин­те­ре­са.

интернет магазин двд дисков
заказать игры почтой