Срби за Србе-СМС на 7763
Вести
ДУХОВНИ НЕИМАР КОСОВСКОГ ПОМОРАВЉА - четвртак, 22 август 2019 21:53
Дичићи из Страже ће добити нову кућу! - недеља, 16 децембар 2018 23:04

Српски медији о КиМ (84)

Писање српских медија о Косову и Метохији

carina_kosovaНа административним прелазима Јариње и Брњак јутрос су распоређени косовски цанириници, потврдио је КИМ радију портпарол Царине Косова Адриатик Ставиљеци.
Ставиљеци није желео да каже на који начин су тамо довезени цариници, нити да ли су распоређени заједно са припадницима ЕУЛЕX царине и полиције. “Акција распоређивања цариника изведена је по плану који је договорила косовска влада”, казао је Ставиљеци.
На питање да ли је састав косовских цариника који су стигли на Јариње и Брњак мешовит, Ставиљеци је одговорио: У косовској царини раде мешовите екипе, не само на овим прелазима, већ на свим осталим.

zutakucaКУрир: У извештају УН који Курир поседује албански сведоци детаљно описују како и куда су превозили Србе којима су вађени органи
„Убијте ме одмах, не желим да будем исечен у делове!“
Овако је запомагао Србин из камиона док га је Албанац возио ка кући јужно од Бурела у Албанији, где су живим заробљеницима, махом Србима с Косова, вађени органи. Та и многа друга језива сведочења део су извештаја који је Ејмон Смит, шеф Мисије Међународног суда у Хагу за Скопље и Приштину, послао Патрику Лопезу Терезу, шефу истраге овог суда.
У овом извештају, чију копију Курир поседује, налазе се сведочења осморице Албанаца из ОВК који су били задужени за транспорт Срба до Албаније током 1999. и 2000. Транспорт и хируршке интервенције спровођене су уз учешће високих официра ОВК, а операцију су подржавали оперативци бившег режима Салија Берише, констатује се у извештају.
- Рекли су нам да ћутимо и возимо ако желимо да доживимо старост - сведочи један од Албанаца.
ОВК знао за све
Иако тврде да у почетку нису знали да се људима које превозе у Албанију ваде органи, нису престали да се баве овим „послом“ кад су сазнали у каквој гнусној работи учествују!
- Кад сам питао шта ће бити с људима које превозим, неке од њих сам препознао као Србе, војници ОВК су ми одговорили да ће „упражњавати сечу дрва у Албанији“. Испоручио сам Србе на планини Паштрк. Следећи пут сам дошао на исто место, где ме је чекао Исмет
Тара из ОВК- препричава „Из­вор 2“, па наставља:
- Видео сам лешеве увијене у војничку ћебад. Осетио сам мирис крви, па сам знао да су свежи. Оба пола, мада углавном мушкарци. Утоварили су лешеве у камион и сипали прашак „капорит“. За дезинфекцију и против смрада.
Србима ломили руке

Сви извори говоре о брзим ноћним вожњама након операција у разним кућама/клиникама, до аеродрома Ринас поред Тиране. Сведоче и о лекарима - једном Арапину и албанским лекарима Адмиру и Ћамилу, који су загледали Србе, посебно њихове трупове.
- Ово је био први пут да сам чуо овако нешто и то ме је изненадило, пошто смо пре тога увек могли да бијемо Србе и да им ломимо руке и ноге по сопственој вољи - испричао је „Извор 1“, који је био веома тужан кад је схватио да су неке од девојака које је превозио, а којима су вађени органи - Албанке!
Равногорци први открили

До извештаја УН Курир је дошао захваљујући  Равногорском покрету Србије, чији председник Братислав Живковић каже да му је само стало да се открију починиоци ових злочина:
- Желимо само да се сви који су убијали Србе пронађу и казне.
Имена осакаћених Срби који су одвезени у Албанију:
* Властимир Стевановић,
* Драган Јаћимовић,
* Златко Антић,
*л Синиша Витошевић,
* Градимир Мајмаревић,
* Драгољуб Славковић,
* Младен Васић,
* Милета Ђукић,
* Пера Ристић
* Слађана Фан

lovacnanovacПравда: По осно­ву уту­же­ња рад­ни­ка, от­пу­ште­них ми­мо за­ко­ном пред­ви­ђе­не про­це­ду­ре, бу­џет Ср­би­је на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји је сма­њен за бли­зу по­ла ми­ли­о­на евра. Из­два­ја­ња за лич­не до­хот­ке осо­ба са пар­тиј­ских ли­ста, рас­по­ре­ђе­них на фик­тив­на рад­на ме­ста у оп­штин­ским ад­ми­ни­стра­ци­ја­ма, а по­себ­но у здрав­ству и обра­зо­ва­њу по Ко­сме­ту, ко­шта­ју бу­џет Ср­би­је бли­зу по­ла ми­ли­јар­де ди­на­ра, не ра­чу­на­ју­ћи сред­ства ко­ја иста ли­ца оства­ру­ју ра­де­ћи у цен­трал­ној Ср­би­ји.

Пре­ма зва­нич­ним по­да­ци­ма Оп­штин­ског су­да При­шти­на, до не­дав­но из­ме­ште­ног у Ни­шу, Дом здра­вља из Ли­пља­на са се­ди­штем у Гу­ште­ри­ци и Дом здра­вља из Гра­ча­ни­це по осно­ву уту­же­ња от­пу­ште­них рад­ни­ка, на чи­ја су рад­на ме­ста при­мље­ни чла­но­ви по­ро­ди­ца и де­ца при­ја­те­ља и пар­тиј­ских ко­ле­га, пла­ти­ли су бли­зу 25 ми­ли­о­на ди­на­ра глав­ни­це и при­бли­жно исти из­нос на име за­те­зне ка­ма­те.

Ра­чу­ни ових уста­но­ва би­ли су у ви­ше­ме­сеч­ној бло­ка­ди, али су за­по­сле­ни пла­те при­ма­ли пре­ко ра­чу­на до­мо­ва здра­вља из Ко­со­ва По­ља, При­луж­ја и здрав­стве­них уста­но­ва из Ко­сов­ске Ми­тро­ви­це, све док Вр­хов­ни суд Ср­би­је ни­је на­ло­жио да се из­вр­ши бло­ка­да свих ра­чу­на и под­ра­чу­на ових уста­но­ва, а Ми­ни­стар­ство здра­вља за­бра­ни­ло пре­нос сред­ста­ва пре­ко из­најм­ље­них ра­чу­на, ка­ко би се са­се­као кри­ми­нал у овим уста­но­ва­ма.

Бив­ши пот­пред­сед­ник оп­шти­не Ли­пљан, со­ци­ја­ли­ста Слав­ко Ја­ни­ћи­је­вић, за „Прав­ду“ ка­же да се под кро­вом ове оп­шти­не до­го­дио не­ви­ђен кри­ми­нал. По ње­го­вој при­чи, Ми­ни­стар­ство за рад и со­ци­јал­ну по­ли­ти­ку ми­мо за­ко­на је пре­не­ло ско­ро 44 ми­ли­о­на ди­на­ра за де­бло­ка­ду ра­чу­на До­ма здра­вља у Гу­ште­ри­ци.

– Сред­ства су пре­не­та под озна­ком „на­кна­да за по­ро­диљ­ско од­су­ство“, а у пи­та­њу је по­кри­ва­ње тро­шко­ва – твр­ди Ја­ни­ћи­је­вић, ста­вља­ју­ћи на увид до­ку­мен­та­ци­ју о пре­но­су сред­ста­ва ко­ја су ис­ко­ри­шће­на за де­бло­ка­ду ра­чу­на по осно­ву уту­же­ња от­пу­ште­них рад­ни­ка.

Пр­ви чо­век ове оп­шти­не, Зо­ран Спа­сић, од­ба­цу­ју­ћи на­во­де Ја­ни­ћи­је­ви­ћа, ка­же да су у пи­та­њу сред­ства на­ме­ње­на по­ро­ди­ља­ма са спи­ска ко­ји се во­ди у До­му здра­вља у Гу­ште­ри­ци, и да је оп­шти­на, ка­ко то за­кон на­ла­же, са­мо би­ла по­сред­ник у „по­сти­за­њу до­го­во­ра са над­ле­жним ми­ни­стар­стви­ма да се де­бло­ки­ра ра­чун по­сле ту­жби по­ро­ди­ља“.

Тач­ност ње­го­вих на­во­да под­ри­ва ин­фор­ма­ци­ја из За­во­да здрав­ства у Гра­ча­ни­ци да ру­ко­вод­ство ове уста­но­ве по­ку­ша­ва да пред­у­пре­ди по­кре­ну­ту ис­тра­гу МУП-а Ср­би­је. О по­ли­ти­ци не­по­ти­зма у за­по­шља­ва­њу, ко­ја је до­ве­ла до бло­ка­де ра­чу­на и пла­ћа­ња астро­ном­ских из­но­са за­те­зних ка­ма­та, до­вољ­но го­во­ри по­да­так да је 1999. го­ди­не у Кли­нич­ко-бол­нич­ком цен­тру у При­шти­ни би­ло за­по­сле­но око 1.500 осо­ба, а да­нас се на плат­ним спи­ско­ви­ма у на­ве­де­ним до­мо­ви­ма здра­вља на­ла­зи бли­зу 3.000, ме­ђу ко­ји­ма је ви­ше де­се­ти­на оних ко­ји су, за­хва­љу­ју­ћи пре­су­да­ма, по­ста­ли ми­ли­о­не­ри. Нај­но­ви­ји при­мер не­са­ве­сног по­сло­ва­ња и не­на­мен­ског тро­ше­ња бу­џет­ских па­ра – бло­ка­да ра­чу­на по на­ло­гу Апе­ла­ци­о­ног су­да у из­но­су од два ми­ли­о­на ди­на­ра без за­те­зне ка­ма­те – је­сте слу­чај Ра­до­ји­це Ма­то­ви­ћа, ми­мо за­ко­на сме­ње­ног се­кре­та­ра Цр­ве­ног кр­ста из Ли­пља­на. Ма­то­вић је остао без функ­ци­је 2000. го­ди­не. На ње­го­во ме­сто по­ста­вљен је бли­зак ро­ђак ви­со­ког функ­ци­о­не­ра Ко­сов­ског управ­ног окру­га, али је Оп­штин­ски суд из Про­ку­пља, ка­ко твр­де у Цр­ве­ном кр­сту, на сум­њив на­чин Ма­то­ви­ћа вра­тио на функ­ци­ју и на­ло­жио ис­пла­ту раз­ли­ке лич­ног до­хот­ка, уз оба­ве­зно за­ра­чу­на­ва­ње за­те­зне ка­ма­те.

– Упо­зо­ра­вао сам бив­ше пред­сед­ни­ке оп­шти­не да ћу их уту­жи­ти, да ћу суд­ским пу­тем по­ку­ша­ти да за­шти­тим и се­бе и по­ро­ди­цу, и да ћу спре­чи­ти бо­га­ће­ње по­је­ди­на­ца, на ште­ту оних ко­ји не при­па­да­ју пар­ти­ја­ма или ни­су у ро­ђач­ким ве­за­ма с функ­ци­о­не­ри­ма – ка­же Ма­то­вић, на­во­де­ћи да се на функ­ци­ји пред­сед­ни­ка УО Цр­ве­ног кр­ста на­ла­зи пред­сед­ник оп­шти­не Зо­ран Спа­сић, иако је то, ка­ко су му ка­за­ли у ту­жи­ла­штву, чист су­коб ин­те­ре­са.

klinton_bistaБивши амерички председник Бил Клинтон и фински нобеловац Марти Ахтисари прихватили су позив приштинских власти да лобирају за признање независности Косова, а за појачану дипломатску иницијативу у циљу повећање признања Косова прикупљено је око десет милиона долара, што је десет пута више од оног што Србија издваја, пише "Блиц", позивајући се на извор из Министарства спољних послова Србије.

Београд са великом пажњом прати нову приштинску лобистичку акцију, јер би значајно повећање признања "лоше утицало на политичку атмосферу у којој се одвија преговарачки процес", наводи исти извор. 

Период до краја септембра, у коме ће доминирати велики број важних мултилатералних састанака у којима учествује и већина исламских и афричких земаља које нису признале Косово, биће критичан за Србију, сматрају у Министарству. 

Српски шеф дипломатије Вук Јеремић је рекао за "Блиц" да Србији предстоји тежак период у коме ће бити повећани притисци на земље и институције међународне заједнице да признају Косово. 

"Број признања је један од основних критеријума успеха наметања косовске независности и зато је за нас важно да се одупремо тим притисцима, користећи сва правна и дипломатска средства. И до сада смо остварили успех који многи нису очекивали", навео је Јеремић. 

Косовски медији објавили су претходних дана да је Приштина на путу да финализује званичну стратегију за лобирање и да су главни протагонисти предстојеће вишемесечне дипломатске мисије председница Атифете Јахјага, први заменик премијера Беџет Пацоли и министар иностраних послова Енвер Хоџај. 

Како "Блиц" сазнаје, српска дипломатија је у "пријатељским депешама" обавештена да је Пацоли обезбедио половину потребних пара, односно пет милиона, док је других пет обезбеђено из албанске дијаспоре. 

Пацоли, несуђени председник Косова коме је сада главно задужење лобирање за независност, судећи по српским изворима већ је кренуо на турнеју која обухвата Бангладеш, Пакистан и Шри Ланку, а затим иде у Африку. 

Влада Србије и посебно Министарство спољних послова се много више него Приштина, ослања на редовне разрађене дипломатске активности само министра Вука Јеремића и својих дипломатских представништава у свету, него на посебне лобисте и њихово ангажовање у иностранству. 

У Европи Србија није ангажовала ниједну лобистичку агенцију за своју политику, а у САД је ангажовала једну фирму за милион долара годишње.

borkostefanovic1Косовске институције сагласне су да шеф београдског тима за дијалог о Косову Борислав Стефановић посети Приштину под условом да се уздржи од свог политичког речника, саопштио је потпоредседник косовске владе Хајредин Кући.

Стефановић је најавио да ће пре наредне рунде дијалога средином овог месеца посетити Косово и да ће разговарати са Србима, јужно и северно од Ибра, као и са представницима Албанаца.

„Покушаћемо да разговарамо и са албанским представницима. То није ништа проблематично. Хоћемо да видимо степен демократичности у Приштини, да видимо коме ми то сметамо у отвореном и демократичном Косову”, рекао је Стефановић.

Он је казао да се у четвртој рунди преговора Србије и Косова у Бриселу средином маја неће отварати нове теме него да ће се разговарати о досадашњим темама - матичне књиге, катастар, царински печат, телекомуникације, струја и слобода кретања.

четвртак, 07 април 2011 22:21

Радници ЗЦ Гњилане на српској потерници

Написао
ambulantaМондо  05.април 2011.  Основни суд у Врању расписао је потернице за троје запослених у Здравственом центру, који ради у систему Владе Србије, речено је данас у том суду.
Портпарол суда Србољуб Милосављевић изјавио је за агенцију Бета да су расписане потернице за директорком Здравственог центра Јелицом Крчмаревић, главним техничаром Сретеном Трајковићем и возачем Гораном Денићем који се терете за злоупотребу службеног положаја и проневеру.
Због истог кривичног дела у марту је ухапшен секретар Здравственог центра Славољуб Митић, који је у притвору у Врању.
"Суд је расписао потернице за хапшење ових лица зато што имају пребивалишта на Косову и Метохији и недоступни су српском правосуђу због саслушања. Потернице се расписују када су у питању озбиљна кривична дела", изјавио је Милосављевић.
Здравствени центар Гњилане је од 1999. године измештен у село Шилово које је једно од највећих српских села у општини Гњилане.

среда, 06 април 2011 23:00

Еулекс није способан за истрагу

Написао
delponteРТС: Бивша тужитељка Хашког трибунала Карла дел Понте оценила да Еулекс није способан да води истрагу о трговини органима, јер нема заштиту сведока која би била ефикасна. Да би истрага била независна, о њој треба да одлучи Савет безбедности, рекла Дел Понтеова.

Некадашња главна тужитељка Хашког трибунала Карла дел Понте изјавила је да је за независну истрагу о афери трговине органима на Косову и северу Албаније потребно да о њој одлучи Савет безбедности УН.

"Желела бих да истражујем, али је реч о томе да ли то могу да радим. Колико знам, Еулекс није способан да води истрагу, јер пре свега нема заштиту сведока која би била ефикасна. Осим тога, Еулекс не може да води истрагу ван граница Косова, јер нема надлежност за то, а ова истрага управо то захтева. Да би та истрага била независна, о њој треба да одлучи СБ УН", рекла је Дел Понтеова у интервјуу Радио Београду.

Бивша главна тужитељка Хашког трибунала рекла је да нема за чим да жали у вези са наводима о трговини органима.

"Учинила сам све што сам могла. Та истрага није могла да се настави, јер неке сведоке нисам могла да доведем на саслушање, а неки су одбијали да буду саслушани. Уз све то, Албанија није хтела са нама да сарађује, на Косову смо, такође, имали тешкоћа", рекла је она.

Дел Понтеова је указала и на проблем ненадлежности тог суда за територију Албаније.

"Мислила сам да би неко други требало да настави ту истрагу. Нажалост, нико није наставио да истражује", казала је она, додајући да је извештај специјалног известиоца Парламентарне скупштине Савета Европе Дика Мартија добродошао, јер не само да потврђује оно што је она у својој књизи навела, већ је "додао и друге ствари".

Ко је наредио уништавање доказа?

Дел Понтеова је негирала да је она наредила уништавање узорака узетих из "Жуте куће", истичући да Тужилаштво "врло добро зна ко је наредио".

"Никада нисам потписала никакав налог за уништење узорака и не знам ништа о томе. Канцеларија тужиоца је канцеларија у којој ради 600 људи. Имате одељење за евиденцију, имате истражилачку јединицу - не знам ко је то могао да уради. Ја нисам ништа о томе знала, а да сам знала, то бих спречила, тим пре што је реч о тој истрази на Косову, било да је истрага у току или није. Требало је сачувати те доказе како би онај ко поново отвори истрагу могао да их користи", рекла је она.

Дел Понтеова је казала да је прошле године рекла Мартију да треба да иде у Хаг, јер тамо постоји досије и тамо су докази који су сакупљени у 'Жутој кући' и остало, као и да тада није знала да су доказни узорци били уништени.

Бивша главна тужитељка је рекла да је поставила Трибуналу питање уништавања узорака и да су они спровели унутрашњу истрагу.

"Треба њих, канцеларију Тужилаштва, да питате за резултат. Ја знам који је тај резултат", рекла је Дел Понтеова, додајући да не може да каже који је резултат, јер није више у канцеларији тужиоца, нити је тужилац.

"Али питајте тужиоца Сержа Брамерца. Они су спровели унутрашњу истрагу. Врло добро знају ко је наредио", казала је она.

На питање зашто, на пример, није упозорила УН после увида у поверљиви извештај УНМИК-а из 2003. године у ком се детаљно говори о трговини органима уз детаљно навођење изјава сведока без имена, али уз опширне детаље који су, према неким изворима, били чак довољни да неколико њих затим буде убијено, Дел Понтеова је рекла да је њен посао био да истражи и припреми оптужницу.

"Ми добијамо извештаје од наших истражилаца са Косова и из других места. На основу тих извештаја одлучујемо да отворимо истрагу. Наставили смо у 'Жутој кући'. Када више нисмо могли да наставимо истрагу ми смо је суспендовали, као што је то процедуром предвиђено како би можда неко други наставио једног дана истрагу", рекла је она.

"Зато сам то и унела у своју књигу када сам видела да нико ништа не ради по том питању. Треба да проверим, али мислим да сам о томе и јавно говорила чини ми се 2004. године, али то није имало неког одјека. Можда се (бивши шеф канцеларије УН за нестала лица) доктор (Хозе Пабло) Барајбар сећа. Магловито се сећам, чини ми се да се о томе ипак говорило", рекла је некадашња главна тужитељка у интервјуу Радио Београду.

недеља, 06 март 2011 23:09

РТС: Пред прву рунду преговора

Написао
borkostefanovicТелекомуникације, катастар, авиосаобраћај, председавање Цефтом, изглед царинског печата, биће теме прве рунде преговора Београда и Приштине у Бриселу. Трудићемо се да решења буду адекватна и да помогну Србима на Косову, јер су они централна тачка нашег ангажовања, каже Борко Стефановић.

На дневном реду прве рунде преговора Београда и Приштине биће питања телекомуникација, катастра, авиосаобраћаја, вероватно и председавање Цефтом, као и изглед царинског печата.

Делегација Београда у којој су поред шефа тима и експерти за сваку од тема, креће пут Брисела с оптимизмом и спремљеном платформом.

Први састанак неће бити само формалан и неће бити одступања од државних интереса зарад добијања статуса кандидата за чланство у Европској унији, поручује српска делегација.

"Мислим да је свима јасно да ће ово бити дуги и тешки разговори пуни тешких момената, али ћемо се трудити да решења буду адекватна и да помогну Србима на Косову и Метохији јер су они централна тачка нашег ангажовања", рекао је шеф преговарачког тима Београда Борко Стефановић.

О преговорима, српски тим информисаће јавност, владу и председника државе, а не искључују могућност полагања рачуна и парламенту Србије.

"Нажалост не постоји пун консензус у Србији о природи ових преговора о циљу, али оно што је важно знати је да се руководимо свим вазним актима усвојеним у Скупштини Србије, да се руководимо нашим Уставом и националним интересом, али је другачији приступ, имамо један креативнији и флексибилнији приступ, самим тим што не причамо само о једној теми", рекао је Борко Стефановић.

"Ми ћемо свакако наставити да узимамо важне и корисне информације од Срба на Косову и Метохији не искључујући могућност да ће и они бити укључени у преговарачки тим", каже Стефановић.

За разлику од преговора вођених у Бечу, нови круг дијалога, водиће се искључиво уз посредовање Европске уније, али и уз присуство Сједињених Америчких Држава.

Томе се противи Српско национално веће са севера Космета које тражи да у дијалогу као пуноправни актери учествују и представници Уједињених нација и Русије.

bajramrexhepiМинистар унутрашњих послова Косова Бајрам Реџепи изјавио је, за недељник НИН, да Косово планира да спречи употребу и старих српских аутомобилских таблица.
Реџепи је рекао да неће бити промене Уредбе којом се забрањује употреба нових српских таблица са именима косовских градова на територији Косова.
"Апсолутно нисам спреман за попуштање", рекао је Реџепи и истакао да "само реципроцитет долази у обзир".
"Ако Србија призна наше таблице и ми ћемо признати српске, ако не призна, ми ћемо забранити да се српске крећу по Косову", истакао је косовски министар унутрашњих послова.
Он је рекао да ће бити забрањене и старе српске таблице и дат рок до када се морају повући.
"Тражимо само реципроцитет, јер не могу камиони из Србије да вршљају по Косову, а наши бизнисмени да плаћају камионе јер немају право да иду по Србији", закључио је Реџепи.

vladikaartemije6Бета: На кућне адресе појединих Срба у северној Косовској Митровици стижу писма у којима их парохијски свештеници упозоравају да не подржавају, како се наводи, секту рашчињеног владике рашко-призренског Артемија. У писму се наводи да свештеници имају обавезу да упознају вернике са "духовном опасношћу која произлази из учешћа на скуповима које организују следбеници рашчињеног владике, а сада монаха Артемија", преноси Бета."Наша Црква назвала је покрет око монаха Артемија и његових следбеника, рашчињених свештеномонаха, сектом која је отпала од црквене заједнице. Ову секту 'Артемијеваца' не подржава ниједан канонски епископ у Цркви Православној", наводи се у писму и додаје да "њени припадници не могу да служе ни у једној православној цркви". Са писмом је у коверти грађанима достављен и списак са именима рашчињених и размонашених клирика који су лојални Артемију. Наведена писма локални свештеници упућују и верницима на централном Косову.


Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 70

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 70

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 70

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 70

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 70

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 70

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 70

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 70

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 70

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 70

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 70

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 64

Warning: Illegal string offset 'active' in /www/htdocs/w00ff5ca/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 70
Страна 3 од 6

Газиместан 2012. године

 

patrijarh

Мудрости патријарха Павла

Верујући у Господа остварујемо смисао живота...

Понављам и себи и вама, и нас је Господ послао у наше време и поставио задатке које сваки од нас треба да изврши, и у својој породици, и у друштву, и у Цркви, и у целом човечанству...

Злочини над Србима на Косову и Метохији

Крвава жетва 1999. у Старом Грацку

 

23. јула 1999. године у Старом Грацку код Липљана на њиви зверски је убијено четрнаест

Више

Крематоријум за Србе - Клечка

 

Село Клечка , 27. август 1998.

Српска полиција открила је кремациону пећ у фабрици

Више

Убиство шесторо српских младића у кафићу ''Панда'' у Пећи

Светислав, Зоран, Драган, Вукота и два Ивана недужно гледају са читуља, Пећ се претворила у град
Више

Страдање фамилије Костић из Ретимља

Породицу Костић из Ретимља код Ораховца називају најтрагичнијом породицом на Косову. Најпре је
Више

Отац Харитон Лукић

Медју бројним зртвама Косовско-метохијске трагедије су монаси Манастира Светих Архангела, Отац
Више

Злочини гњиланске групе

Против 17  чланова озлоглашене банде, Тужилаштво за ратне злочине Србије крајем  јуна је
Више

Злочин у Гораждевцу

13. августа 2003. године у Гораждевцу убијена су српска деца. Многи међународни званичници

Више

17. март 2004. - ПОГРОМ

СРБИ УБИЈЕНИ У МАРТОВСКОМ ПОГРОМУ 2004. ГОДИНЕ

  • СПАСОЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ (1941) из Косовске Митровице,
Више

Напад на аутобусе код Подујева

16. фебруара 2001. године извршен је терористички напад  на аутобусима Ниш Експреса у Ливадицама

Више

Убиства у Церници

01.09.2003. године

Миломир Савић, рањен у нападу у Церници, подлегао повредама

Новица

Више

Списак убијених Срба

  • СПИСАК УБИЈЕНИХ СРБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ ОД ДОЛАСКА КФОРА 1999. ГОДИНЕ

Овај списак

Више

Списак киднапованих Срба

Овај списак није комплетан (ако знате имена убијених Срба који се не налазе на овом списку

Више

Распеће Ђорђа Мартиновића

 

“Шиптарски терористи набили га на колац пpвoг маја1985г. 
Истина скривана пeтнaecт година.

Више

ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВИ УНИШТЕНИ ОД ДОЛАСКА КФОРА И УНМИКA

На списку се налази 140 уништених православних објеката на Косову и Метохији од 1999.
Више

Обећања политичара

Део Вулинових (не)испуњених

јануар 2013. - Немојмо да уносимо немир међу Србе на

Више...

Остају српске институције на

Србија не сме да дозволи да Срби на Косову и Метохији
Више...

Нећу се смирити док Косово и

БЕОГРАД, 21. фебруара 2008. 
Николић је, говорећи
Више...

Како је нестао акциони план?

Од 17. фебруара ове године, када су косовскe институције

Више...

Никада нећемо признати

Министар спољних послова Србије Вук Јеремић поновио је

Више...

Никада нећемо признати Косово

07. јануар 2012 - Председник Србије Борис Тадић

Више...

gorazdevac zlocin

sporazum o reg preds

1244

djordje martinovic

 

 

Будите у конткту са нама

www.kosmet.net YOUTUBE канал

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %